Military Review

“Russia needs to be scared away from the war”: Chief of the General Staff of the Czech Republic urged to prepare for confrontation with the Russian Federation

43
“Russia needs to be scared away from the war”: Chief of the General Staff of the Czech Republic urged to prepare for confrontation with the Russian Federation

The Czech authorities proved to be one of the most zealous opponents of Russia long before the start of the special operation. In the context of the current conflict, Prague continues its destructive course, being among the main instigators of a possible war between the Russian Federation and NATO.


Czech society did not accept the possibility of an armed conflict with Russia for a long time, despite our military analyses. War in Europe is not unthinkable, and we need to prepare for it now

- said the Chief of the General Staff of the Czech Armed Forces Karel Rzheka, urging the military and the population of the country to expect the possibility of the confrontation with the Russian Federation developing into a full-fledged war.

In his words, one should “rejoice that we are part of the strongest military alliance”: NATO is a deterrent to Russian “aggression”. However, even with the participation of the entire alliance in the conflict with the Russian Federation, the confrontation will not be limited to several weeks of fighting, so it is necessary to prepare for mobilization. As he states, the best scenario to strive for is “Ukraine’s military victory on the battlefield”:

It is important not to start a war, but to avoid it, and therefore it is necessary to scare Russia away from it. We must prepare for a possible clash between the Russian Federation and NATO.


As the general noted, it is necessary to support the Armed Forces of Ukraine and speed up the modernization of our own army, there are resources for this. According to Defense Minister Yana Chernokhova, the amount of financial assistance provided by the Czech Republic to the Kyiv regime amounted to $225 million, while military exports to Ukraine amounted to over $2,25 billion.

The Czech army is transitioning to new equipment - BMP CV90, Tanks Leopard 2, H-1 helicopters [in fact, we are talking about the supply of new machines in small batches to replace the arsenals of Soviet equipment sent by the Armed Forces of Ukraine]. By 2024, defense spending should reach 2% of GDP.

The Ministry of Defense is negotiating with the United States on the possible acquisition of American F-35 fighters

- the minister said.
Photos used:
Ministry of Defense of the Czech Republic
43 comments
Ad

Subscribe to our Telegram channel, regularly additional information about the special operation in Ukraine, a large amount of information, videos, something that does not fall on the site: https://t.me/topwar_official

Information
Dear reader, to leave comments on the publication, you must sign in.
 1. Silver99
  Silver99 22 February 2023 15: 58
  +20
  Zhukov spoke about Europe back in 1945, immediately after the capture of Berlin, he told Konstantin Rokossovsky: "We liberated them, and they will never forgive us for this." The Czech Republic is still sad about how she lived well during the occupation, the factories worked for Germany, the workers regularly received their salaries.
  1. DIM (a)
   DIM (a) 22 February 2023 19: 40
   +2
   As after the defeat of Jan Hus they became a German litter, so they don’t change course ... alignment with a strict master!
  2. Jsem_CZEKO68
   Jsem_CZEKO68 22 February 2023 21: 46
   +4
   Mate pravdu jen částečně. V každém státě se našli lidé, kteří spolupracovali s fašistickým Německem a myslím, že ČR tak moc nespolupracovala. Slovensko spolupracovalo od začátku války, až na konci se ve velkém přdali k Rusé armádě, když před tím prováděli partyzánskou válku. Co Poland? co Ruska Ukraine? Projev generála Řehky se tu poslouchá opakovaně celý den a nikdo mu nemůže přijít na jméno. Většina národa si myslí, že není normální a patří do ústavu. Horší je, že ten projev ve kterém připravuje ČR na válku s "Ruskem" dostal pravděpodobně příkazem od USA. 11. března se chystá velká demonstrace v Praze proti vládě a válce na Ukrajině, bude to vyostřene. Vy Rusové by jste neměli odsuzovat všechny lidi jednotlivých států, protože i nám vládnou fašisti. Chápu, že máte na to právo nám nevěřit, ale malé státy se nemají jak ubránit fašistické USA. A nebude to dlouho trvat a občané v celé Evropě si vezmou ukradenou SVOBODU zpět. Je ale obava s občanské války, zrádců je dost a nevíme za koho se postaví Policie a Armada. Celou Evropu ovládá fašistická USA přes svoje slouhy a poskoky ve vládách statů Evropy. Mají to všechno dobře vymyšlené mnoho let dopředu, zničit Rusko a Slovanské země. Je tu velká cenzura jako nikdy, zastrašují a dávají udání ak soudu lidi, co mluví k lidem na náměstích nebo na Svobodném rádiu. Za pravdu vyhazují z práce, i doktory, vědce, profesory učitele včetně dělníků. Důchodcům snižují už tak malé důchody protiústavním zakonem. Ústava ani zakony tu vůbec neplatí. Proto mějte hlavně s Evropou trpělivost, velmi často jsou u vlád v Evropě fašisté, se kterými nesouhlasí 80% občanů a brzy dojde ke střetům. Lidi v Evropě chtějí znovu žít ve SVOBODĚ av míru jako dříve. Jsem moc rád, že existuje Rusko a každý s mozkem ví, že vedete spravedlivou válku proti fašistům na Ukrajině, víme tu moc dobře že Rusko nebojuje proti lidu Ukrajiny, spíše jim armáda pomáhá jí a dává
   1. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 22 February 2023 21: 48
    +3
    You are only partially right. In every country there were people who collaborated with Nazi Germany, and I think that the Czech Republic did not cooperate much. Slovakia cooperated from the beginning of the war, until at the end it joined the Russian army on a grand scale, when they had previously waged a guerrilla war. And Poland? But what about Russian Ukraine? The speech of General Řeka is heard here repeatedly throughout the day, and no one can remember his name. Most of the nation thinks he's crazy and he belongs in an institution. Worse, the speech in which the Czech Republic prepares for war with "Russia" was probably commissioned by the US. On March 11, a large demonstration against the government and the war in Ukraine is planned in Prague, it will be intense. You, Russians, should not condemn all the inhabitants of individual states, because the fascists also rule in our country. I understand that you have the right not to believe us, but small states do not have the opportunity to defend themselves against the fascist USA. And soon the citizens of all Europe will get back their stolen FREEDOM. But there is a fear of a civil war, there are enough traitors, and we do not know who the Police and the Army will stand up for. All of Europe is controlled by the fascist USA through its servants and henchmen in the governments of European states. They have everything thought out for many years to come in order to destroy Russia and the Slavic countries. Censorship is more than ever, they intimidate, report and persecute people who talk to people in the squares or on Free Radio. Doctors, scientists, professors, teachers, including workers, are thrown out of work for the truth. The unconstitutional law reduced the already small pensions of pensioners. The constitution and laws do not work here at all. Therefore, especially with Europe, be patient, very often in Europe there are fascists with governments that 80% of citizens do not agree with, and soon there will be clashes. People in Europe want to live again in FREEDOM and in the world as before. I am very glad that Russia exists and everyone knows with brains that you are waging a just war against the Nazis in Ukraine, we here know very well that Russia is not fighting against the people of Ukraine, rather the army helps them and gives them food.
    1. Bledar
     Bledar 22 February 2023 22: 32
     +3
     Yes, we have a friendly attitude towards all peoples, our government does not instill hatred towards any nation. So let's hope that the Europeans, having believed in their own strength and resigned themselves to possible losses, will not do anything superfluous. We don’t fucking need a war, but if anything, we’ll take the fight to our full height.
    2. Boniface
     Boniface 22 February 2023 22: 54
     +1
     Most of the nation thinks he's crazy and he belongs in an institution.
     wassat after this phrase, there is no point in writing further
     po tejto vete nemá zmysel ďalej písať
    3. Prisoner
     Prisoner 23 February 2023 03: 39
     0
     Oh, is it. In the Czech Republic, there was not a single sabotage at factories working for the Wehrmacht, while even in Germany itself they were. However, this is on the conscience of your people.
     1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 23 February 2023 12: 50
      0
      Z výpovědí občanů, kteří MUSELI vyrábět munici pro fašisty vím, že docházelo k sabotážím tak, že munice nevybouchla, ale chápu, že takové informace nemusíte mít. A největší "sabotáží" byl úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, po kterém fašisti vypálili mnoho vesnic a povraždili tisíce lidí.
   2. Nyrobsky
    Nyrobsky 22 February 2023 22: 44
    +2
    Děkuji Bedrich Hastik. Dobre, pokud je to tak, jak jste napsal. Není tedy vše ztraceno a existuje naděje, že matrace (Americans) ztratí moc nad Evropou a Svět se vrátí do vašich A do našich domovů hi
    1. Jsem_CZEKO68
     Jsem_CZEKO68 23 February 2023 00: 20
     +1
     Musíme věřit, že to pro nás vlastence a Slovany dobře dopadne a zvítězíme nad fašismem! Už se blíží bod zlomu.., ani vy Rusko nesmíte udělat chybu, ale rozvážný a intelligentní Putin to zvládne! Většina občanů ČR mu věří a je nás pořád vice! Máte nejlepšího presidenta na světě, i když se to u vás některým nezdá. Byt tam někdo jiný, už jste dávno prodaný a rozkradený stát, nebo 3. světová válka.
     1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 23 February 2023 00: 21
      +3
      We must believe that we, patriots and Slavs, will succeed and we will defeat fascism! A turning point is coming ... even you Russia should not be mistaken, and the prudent and smart Putin will do it! Most of the citizens of the Czech Republic believe in it, and even more of us! You have the best president in the world, even if some of you don't think so. If there is someone else there, then you are already either a sold and robbed state, or the 3rd world war.
      1. BorzRio
       BorzRio 24 February 2023 19: 44
       0
       Everything is much easier. If a direct war between Russia and NATO starts, then one 100-kiloton nuclear warhead will be enough to wipe Prague and its environs into ashes, along with millions of Czechs. What will discourage the desire to fight further with Russia from the rest of the Czech Republic. I think your authorities are aware of this.
 2. DefenderofTruth
  DefenderofTruth 22 February 2023 15: 58
  -6
  The Czechs have not yet grown a scarecrow of this magnitude.
  It is necessary to prepare for a possible clash between the Russian Federation and NATO - this is already going on with might and main in Ukraine using NATO intelligence, NATO weapons, NATO mercenaries.
 3. Roma 1977
  Roma 1977 22 February 2023 16: 01
  +17
  It's amazing how after such rhetoric there are people in Russia thinking: "Just to avoid the use of nuclear weapons!" Only nuclear weapons should be used. And nothing else. In the face of an overwhelming numerically and technically superior enemy, who has the most decisive goals of dismembering Russia. The time has come. The inexorable logic of the development of events comes into conflict with the position of the ostrich. The ostrich will either have to take its head out of the sand, or it will be slaughtered.
  1. Silver99
   Silver99 22 February 2023 16: 09
   +5
   You are absolutely right, we cannot take cities like in 1945, and losing the confrontation is to cross out the entire history of the development of the state, and here, when making this VERY difficult decision to protect the very existence of Russia, the main thing is that the country's leadership does not tremble and does not crept in vile little mouse of fear.
  2. Vyacheslav57
   Vyacheslav57 22 February 2023 16: 11
   0
   need to "rejoice that we are part of the strongest military alliance"

   in a conflict with the Russian Federation of the entire alliance, the confrontation will not be limited to several weeks of fighting

   It will be limited to 2-3 hours and that's it, they are in hell and we are in heaven. More is not given.
 4. Igor Borisov_2
  Igor Borisov_2 22 February 2023 16: 03
  +2
  Chief of the General Staff Karel Rzhaka annealed so annealed ....
  1. Vlodek
   Vlodek 23 February 2023 18: 05
   0
   justified the surname
   The text of your comment is too short and, in the opinion of the site administration, is sufficient
 5. rocket757
  rocket757 22 February 2023 16: 05
  +1
  “Russia needs to be scared away from the war”: Chief of the General Staff of the Czech Republic urged to prepare for confrontation with the Russian Federation
  . Next, next scarecrows what??
  Did they all rush to help the skakuas, or did they think of something else to stir up?
  1. Nyrobsky
   Nyrobsky 22 February 2023 16: 54
   +3
   Quote: rocket757
   “Russia needs to be scared away from the war”: Chief of the General Staff of the Czech Republic urged to prepare for confrontation with the Russian Federation
   . Next, next scarecrows what??
   Did they all rush to help the skakuas, or did they think of something else to stir up?

   They have serious problems with historical memory, and no matter what they have in mind, they will be beaten again, since our historical mission is such that we are forced to periodically bring them into a sane state.
   1. rocket757
    rocket757 22 February 2023 18: 52
    +1
    To say that this is their leadership, the elite, is another nonsense ... no, no, every nation has the elite that they deserve!
 6. Alex242
  Alex242 22 February 2023 16: 07
  +2
  - said the Chief of the General Staff of the Czech Armed Forces Karel Rzheka, urging the military and the population of the country to expect the possibility of the confrontation with the Russian Federation developing into a full-fledged war.

  some started raising their heads...
 7. aakvit
  aakvit 22 February 2023 16: 07
  +5
  And what, exactly the Czech troops will fight? feel Or, as always, do they hope to sit behind the backs of the Germans, French, Yankees, and even the same Romanians? lol But fuck them wassat - who suggested a direct clash (Lithuanians, Czechs, etc.) - so let them climb for apples themselves! And enough nettles for their asses!
 8. lopvlad
  lopvlad 22 February 2023 16: 08
  +3
  “Russia needs to be scared away from the war”: Chief of the General Staff of the Czech Republic


  I was going to scare a bear with a naked Czech .... ohm?
 9. HAM
  HAM 22 February 2023 16: 08
  0
  There is an anchor on the emblem of the warriors - have the Czechs already dug the sea?
  1. gardaster
   gardaster 22 February 2023 19: 51
   0
   Isn't that a Croatian? They have the sea. Any joint exercises.
 10. tralmaster
  tralmaster 22 February 2023 16: 15
  +1
  If you don’t go under the skin, then you don’t like us at all. Live and live as you like, but don't interfere with us. Climb then it will no longer be like in Ukraine. Our brothers are there, albeit with your brains powdered.
 11. oleg-nekrasov-19
  oleg-nekrasov-19 22 February 2023 16: 18
  +7
  “Russia will not have, and never has had, such haters, envious people, slanderers, and even obvious enemies, like all these Slavic tribes, as soon as Russia liberates them, and Europe agrees to recognize them as liberated!” Fedor Mikhailovich Dostoevsky
  1. 2112vda
   2112vda 22 February 2023 16: 42
   +3
   Calling Czechs Slavs can be very conditional. They have long been Germanized. There is the mentality of the Germans. It is better to be an orphan than to have such "brothers" as all these Western European Slavs. The reason is simple, limited natural resources, but I really want to live in a big way. At all times, the "glorious Czech warriors" went along with the entire Western European army to plunder Russia. It's time for us to forget about humanism, these guys only understand good poking.
 12. Andriuha077
  Andriuha077 22 February 2023 16: 24
  +4
  The White Czechs became the torch with which the "allies" in the Entente set fire to Russia and threw it into the Civil War.
  And here they go again.
 13. Sergei Lyakhovsky
  Sergei Lyakhovsky 22 February 2023 16: 27
  +1
  As far as I heard, their president is just the opposite for de-escalating the conflict, and the general, you never know what he blurted out
  1. point
   point 22 February 2023 20: 06
   +1
   So he is a politician and understands more than a general. The general, as expected, speaks of the real need for them, the generals, to think about the conflict, and not wait for the situation to ease. But then the general grabbed too much - to prepare the population for slaughter - this is not his business, it is the politicians who are not yet ready to motivate and disentangle. Against the backdrop of demagogy, we can see the old alignment, when it is profitable for the bourgeoisie, it is ready to burn even its household members in military production. The Czech bourgeois want to return to the Reich, or rather to the production chain, but the old Czech understands that the Wishlist is not provided. The increase in the production of shells by the Czech Republic fits into the same logic. And the US ones are happy - the EU, instead of NATO, is borne by the expenses for adventures, and it will not be they who will be responsible for this, but European bedding.
 14. Romario_Argo
  Romario_Argo 22 February 2023 16: 30
  -1
  Czech Republic is not Ukraine (dot)
  In the event of a war against the Russian Federation, the Czech Republic needs to go deep massively - building bomb shelters and preparing for carpet bombing of cute Czech cities
 15. svp67
  svp67 22 February 2023 16: 34
  +1
  Money, big money, it is now that the military industry of the Czech Republic is earning money and this war is very beneficial for it
 16. tihonmarine
  tihonmarine 22 February 2023 16: 34
  +4
  We must prepare for a possible clash between the Russian Federation and NATO.

  Wow ! How our Karel suffered from the 1st Guards cavalry!
  Maybe I forgot how the "wandering artist from Braunau" Czech Republic, how the ace pulled the heating pad on the fence. How the Czechs scared Hitler away from the war, his dad and grandfather still remember. Or the Czechs and Slovaks forgot how they ran to Hitler at a run to fight against the USSR. More than 300 citizens of the Protectorate of Bohemia and Moravia were drafted into the Wehrmacht and the SS during the Second World War. It is known that 000 Czechs and Slovaks rested in Soviet captivity, how many of them Czechs are unknown. In my homeland in Transbaikalia, there are beautiful places to relax, there are enough for Czechs and Slovaks, and Poles can be respected.
  Again, another Axis of Tuziks is being formed in Europe, again they wanted Russian blood.
  1. Vlodek
   Vlodek 23 February 2023 18: 09
   0
   Transbaikalia is a paradise for them! There is also the Arctic undeveloped! The autobahn to Norilsk will be built by someone, and they will go on vacation in Transbaikalia
 17. faterdom
  faterdom 22 February 2023 16: 38
  +1
  Chief of the General Staff of the Czech Armed Forces Karel Rzeka said,

  At first I thought: with such a surname is excusable. But on the other hand, there is already one rzhek clown available, although he has been kind of sad lately.
 18. Pavel_Sveshnikov
  Pavel_Sveshnikov 22 February 2023 21: 20
  +1
  The correct proverb is: "Do not do good, you will not get evil." Stalin restored the statehood of Czechoslovakia after WW2. And here's your black ingratitude. I hope in WW3 ours will not make such a mistake, as well as with Poland. Same thing with her. Apparently they only understand the language of power. And yet they never had a choice. The weak always bend to the strong.
 19. Boniface
  Boniface 22 February 2023 22: 50
  0
  The Czech authorities have shown themselves to be one of the most zealous opponents

  Poland, for sure, no one will surpass in anti-Russianism
  1. Prisoner
   Prisoner 23 February 2023 03: 41
   0
   All of them are smeared with the same world. But this is as long as they believe in the "hegemon". And he's still blown away.
 20. Prisoner
  Prisoner 23 February 2023 03: 40
  0
  The scarecrow at least grew "Malbrook" unfinished?
 21. Petr_Koldunov
  Petr_Koldunov 23 February 2023 10: 32
  0
  It's good to "scare away" Russia when America is behind you, right?
 22. BorzRio
  BorzRio 24 February 2023 19: 37
  0
  If it comes to such a game as a direct war with NATO, then no Czech Republic will remain. For with such a huge power as NATO, led by the United States, it makes no sense to fight with conventional weapons. Only nuclear strikes on the capital of the Czech Republic and its military bases. So the Czechs should hold their tongue.